top of page
Search

The Power of Self-awareness Workshop

😊ใหนๆก็ใหนๆแล้ว คราวนี้เปิดให้คุณๆคนกรุงเทพ ลองของบ้างนะคะ🎖อยากรู้จริตและแรงขับเคลือนภายในและอยากรู้ว่ามีดีตรงไหนที่ยังซ่อนเร้นและหลบมุมต้องการดึงศักยภาพออกมาให้ตะลึงตึงๆ🚀 มาค่ะลงทะเบียนเลย✍️

#pi #ที่1เรื่องคน #แบบประเมินพฤติกรรม #พีไอ #พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน #ทาเลนท์โคเด็กซ์ #talentcodexthailand #ผู้จุดประกาย #behavioral


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page