top of page
Search

Talent Optimization Briefing for 2020

คณะผู้บริหารจาก บ.ช้างสีส้มจำกัด (CSS) มาประชุม Talent Optimization #การเพิ่มประสิทธิภาพในการวางกลยุทธทางธุรกิจ เครื่องมือประเมิน กลยุทธ+ทีมงาน+ผลประกอบการทางธุรกิจแบบวิทยาศาสต์ เพื่อได้ผลลัพธ์ทา

งธุรกิจแบบยั่งยืน เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของPI ที่แรกของโลก 📈📊

3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page