top of page
Search

September 25 2019

🎖บรรยากาศการถาม-ตอบที่น่าสนใจ รวมทั้งการไขข้อสงสัยผลการประเมินทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำจนต้องมีการขอท้าทายตรงๆว่าจะเเม่นยำและสามารถสนับสนุน การรู้ตน รู้ทีม และ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดทีมได้จริง ด้วยการทำแบบประเมิน2ครั้งคือการทำแบบประเมินด้วยข้อมูลจริงและข้อมูลหลอก ... 😊🔑🗝

เมื่อผลการประเมินออกมาเเล้ว ก็จะอึ้ง เเละทึ่ง กับผลการประเมินที่ออกมา สุดท้ายคือต้องยอมรับเเละเชื่อถือความเเม่นยำอย่างปฎิเสธไม่ได้💯

🎖The great fun with challenges & good sparing around “scientific behavior result” the executive wish show to do two assessment in the same time one with fault info. and one with true info. Final result is surprisingly accrurate 💯 😊


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page