top of page
Search

Read-Back for executive

🎯อ่านผลการประเมินพฤติกรรมสำหรับผู้บริหารและการปรับตัวในการทำงานและความคาดหวังในหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและทำงานอย่างมีความสุขของผู้บริหาร


5 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page