top of page
Search

PI Practitioner Certification

Day 1

PI Practitioner Certification

Exclusive workshop during the hard time with Covid19😷😊

การวางแผนเรื่องคนและพัฒนาคนเป็นเรื่องจำเป็นทุกๆสถานการณ์ workshop แบบเอ็กซ์คลูซีฟและเว้นระยะห่างตามมาตราฐานเพราะโควิด19 ดำเนินต่อไป😷😊Day 2 Congratulation to new Certified PI practitioners and Managing People To Perform from The Predictive Index USA ..🥇🏆🥇🎉

วันที่2 สอบผ่านแล้ว ยินดีด้วยสำหรับใบประกาศและการรับรองจากอเมริกาสามารถอ่านค่าพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นทาางการแล้ว🎉🏆🎉 Cr. น้องปั้น ดาราคนดัง กับโมเม้นท์นัางเล่นกับแมวเหมียวชื่อน้องส้ม 😸😽😻
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


Post: Blog2_Post
bottom of page