top of page
Search

PI Launch day at Thammasorn

🚀Pi Kick-Off และ Pi Launch’s Day เช้า-ถึงบ่าย-จรดค่ำ กับคณะผู้บริหาร 2 กลุ่ม 132 ท่าน ของกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์และ6บริษัทในเครือที่ต้องการ รู้ลึก รู้จริง เอาไปพัฒนาต่อยอดให้ทีมงานให้เก่งและแกร่งยิ่งๆขึ้น🎯


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page