top of page
Search

🏆Meeting with Sabuy Technology’s CEO & Executives🙏🏻

Updated: Dec 13, 2022

ความหลากหลายของธุรกิจที่มีมากกว่า30บริษัทและความแตกต่างของบุคลากรคือความท้าทายเบื้องต้นที่ต้องพร้อม เพื่อความเป็นเลิศของธุรกิจ การรู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร คือวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรแบบครบๆหมดทุกด้าน Cr. Sabuy Technology’s CEO & Executives


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page