top of page
Search

อย่าเหนี่ยวรั้งตัวเองกับสิ่งแย่ๆที่ผ่านมา

อย่าเหนี่ยวรั้งตัวเองกับสิ่งแย่ๆที่ผ่านมา อย่านำความสำเร็จในอดีตมาเหนี่ยวรั้งไม่ไปต่อ

ปรับใจ เปิดใจ เอาอดีตไม่ว่าแย่หรือดี ทำวันนี้ให้เีที่สุดและมีความสุขกับปัจจุบัน

#แนทวิพัฒนาพร #ทาเลนท์โคเด็กซประเทศไทย #ที่1เรื่ององค์กร #pi #ที่1เรื่องกลยุทธ์ #รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #พีไอ


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page