top of page
Search

ภาพชิน ภาพจำ เมื่อคุณพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ผู้นำองค์กรไม่ให้การสนับสนุน🥲

ภาพชิน ภาพจำ เมื่อคุณพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี และอยากมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศแต่ผู้นำองค์กรไม่ให้การสนับสนุน


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page