top of page
Search

🧰👭👫👬เรื่องกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคนเก่ง(Talent optimization) เรามีทางออกครบวงจรพร้อมเสริฟ ไม่ต้องลังเล เสียเวลา รวดเร็วแม่นยำ แพลตฟอร์มที่มีมากว่า75ปี พร้อมใช้งานรออะไร#talent

🧰👭👫👬เรื่องกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคนเก่ง(Talent optimization) เรามีทางออกครบวงจรพร้อมเสริฟ ไม่ต้องลังเล เสียเวลา...

🎖Who is Talent Codex and What we are doing?

🎖Who is Talent Codex and What we are doing? 🎖ใครคือ ทาเลนท์โคเด็กซ์ และ เราทำอะไร? 1 minutes read 😊 https://expth.hrnote.asia/products...

Blog: Blog2
bottom of page