top of page
Search

ความสุขในการทำงานของพนักงาน = ผลงานที่ดีและจับต้องใด้ขององค์กร💝ความใสใจในรายละเอียดโดยมุ่งเน้นการจุดประกายให้พนักงานขององค์กร ให้มีความสุขเริ่มต้นจากการรู้ตัวตนที้แท้จริง

ความสุขในการทำงานของพนักงาน = ผลงานที่ดีและจับต้องใด้ขององค์กร 💝ความใสใจในรายละเอียดโดยมุ่งเน้นการจุดประกายให้พนักงานขององค์กร...

🧩Knowlwdge transfer, the picture tell it all .. so interesting and so fun.😊🧩เรียนรู้จริงๆจังๆ .. ให้ภาพเล่าเรื่อง น่าสนใจ น่าค้นหา น่าท้าทาย น่าสนุก😊

🧩Knowlwdge transfer, the picture tell it all .. so interesting and so fun.😊 🧩เรียนรู้จริงๆจังๆ .. ให้ภาพเล่าเรื่อง น่าสนใจ น่าค้นหา...

🧩เมื่อคนประเภทเดียวกันแต่ต่างGeneration และต่างประสบการณ์ และทำงานร่วมกัน 🏆การบริหารจัดการความเข้าใจเพื่อสอดประสานกันและมีความเหมือนที่แตกต่างของผู้นำที่มีเป้าหมายรวมที่จำเป็นต้องไปให้ถึง ด้วยกัน🎯

🧩เมื่อคนประเภทเดียวกันแต่ต่างGeneration และต่างประสบการณ์ และทำงานร่วมกัน 🏆 การบริหารจัดการความเข้าใจเพื่อสอดประสานกันและมีความเหมือนที...

Coming soon X with new partner “Beyond Training Company Limited”

พบกันเร็วๆนี้กับการ X กับกูรูผู้คว่ำหวอดในวงการอบรม “บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด” เมื่อการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ทั้ง soft-skill และ...

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

ประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก รู้จักตัวตนแท้จริงของตัวเองชัดขึ้น ยอมรับข้อเท็จจริงว่าตัวเองทีข้อควรพัฒนาต่อยอดให้เก่งขึ...

Blog: Blog2
bottom of page