top of page
Search

🚀PI ทำอะไรได้บ้าง? แจ้งมาเลยครับว่ามี pain points และ ต้องการไปให้ถึงเป้าหมายอะไรบ้าง?มีทางออก

PI ทำอะไรได้บ้าง? แจ้งมาเลยครับว่ามี pain points และ ต้องการไปให้ถึงเป้าหมายอะไรบ้าง? มีทางออก และ มี solution ให้เป็นทางเลือก เริ่มต้นจาก รู้ตน (คน17ประเภท) รู้ทีม (ทีม9ประเภท) และ รู้องค์กร (กลยุทธ์ 10 ประเภท)

Cr. Toyoda #talententcodex #teamdiscovery #รู้ตนรู้ทีมรู้องค์กร #ทาเลนท์โคเด็กซประเทศไทย #designingstrategic #ค้นพบตัวเอง #ที่1เรื่องกลยุทธ์ #ที่1เรื่ององค์กร #พีไอ


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page