top of page
Search

🎯PI กับชีวิตจริงและการนำไปใช้ในการทำงานจริง 💪 ไม่ลองไม่รู้ 😊

PI กับชีวิตจริงและการนำไปใช้ในการทำงานจริง ไม่ลองไม่รู้

Cr.Siamrajathaneeและคุณภาคภูมิ แซ่จอง

#testimonial #pi #talentcodexthailand #แบบประเมินพฤติกรรมมนุษย์ #ค้นหาคนเก่ง #จัดทีมคนเก่ง #ทาเลนท์โคเด็กซ์ประเทศไทย #รู้ตนรู้ทีมรู้เป้าหมายองค์กร


1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page