top of page
Search

แค่ได้รู้ เตรียมพร้อมและลงมือทำ
มันคงไม่ยากเกินไปที่ก้าวข้ามปัญหาได้

แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยและต้องคลำทางแบบลองผิดลองถูก ยากกว่าหรือเปล่า

#ปัญหาเรื่องคน #ทางออกธุรกิจ #ทาเลนท์โคเด็กซประเทศไทย #ภาวะผู้นำ #selfawareness #growthmindset

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page