top of page
Search

🎯เป้าหมาย และ แผนงานดีแค่ใหน คนไม่ใช่ ทีมไม่เหมาะ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าคงทำได้ยาก

เป้าหมาย และ แผนงานดีแค่ใหน คนไม่ใช่ ทีมไม่เหมาะ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายที่ก้าวกระโดดและยั่งยืนเป็นไปได้ลำบาก แต่ ถ้ามีเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับและพิสูจน์ผลลัพย์จับต้องได้ของอเมริกาและยุโรปอาจเป็นทางลัดที่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ มทร.ล้านนา ทั้ง6 เขตพื้นที่นั่นเอง.

Cr. ขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา


0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page