top of page
Search

เข้าใจตนเองด้วยวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา เรียนอะไรดี อาชีพที่ใช่ อาชีพที่ชอบ ความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องคลำทาง ไม่ต้องลอง ให้เสียเวลา เสียเงิน เสียอารมณ์ ใช้เวลา 4-6 นาที ทำแบบประเมินง้ายยง่ายยย รู้ผลทันที

#พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน #ทาเลนท์โคเด็กซ์ #รู้ตนรู้ทีมรู้องค์กร #talentoptimization #ประเมินคน #ที่1เรื่องคน #รู้ตน #รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #ความสุขแท้จริงคือรู้ตัวตนตัวเอง


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page