top of page
Search

วิธีการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร

วิธีการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร

องค์กรของคุณเคยประสบปัญหาในการรักษาพนักงานไว้หรือไม่?

คุณเคยรับบุคลากรที่ไม่เหมาะกับองค์กร หรือ รับคนที่ใช่มาแล้ว แต่พวกเขากลับไม่ประสบความสำเร็จ?

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรของคุณนั้นล้มเหลว

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่นำไปใช้ได้จริง เราจะพูดถึงความหมายของการบริหารจัดการบุคลากร สิ่งนี้จะทำให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อย่างไร และจะช่วยให้เราพัฒนาและรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้อย่างไร

กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรคืออะไร

คือแผนการในการจ้างงาน, พัฒนาและรักษาพนักงาน ตามหลักการแล้ว กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรเกิดจากการเก็บข้อมูล และปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละองค์กร

กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการทำธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดได้แก่บุคลากร ซึ่งอาจสูงถึง 70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน, การอบรมหรือสวัสดิการต่างๆ และเมื่อมีใครซักคนลาออก นั่นหมายถึงบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณถึง 6 - 9 ของเงินเดือนบุคลากรคนนั้น แต่กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรจะช่วยลดอัตราการลาออกได้

บุคลากรพัฒนามากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา, การให้การอบรมต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กร สามารถช่วยให้บุคลากรสร้างผลิตผลได้มากขึ้นถึง 52%

ช่วยให้ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องการจ้างงาน, พัฒนาหรือรักษาบุคลากร แต่ยังรวมถึงการเลือกคนที่เหมาะกับกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถสรรหาคนที่เหมาะสมกับงานได้และยังรวมไปถึงการปรับการทำงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจด้วย

ทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน

หลายบริษัทสูญเสียบุคลากรที่ทำผลงานได้ดีอยู่ตลอด นี่ไม่ใช่แค่ทำให้การทำงานลำบากมากขึ้น แต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไป การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจ้างผู้จัดการที่เหมาะสมและพาร์ทเนอร์ที่ใช่ช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทได้รวมกันถึง 33%

องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การบริการจัดการบุคลากร สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Plan, Identify, Hire, Retain, และ Train

Plan – อาจเริ่มด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ เช่น เราต้องการบุคลากรจำนวนเท่าไหร่, ต้องการคนในตำแหน่งงานไหน หรือเป้าหมายขององค์กรคืออะไร

Identify – การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร เช่น Turnover Rates, KPIs, Surveys และอื่นๆ

Hire – ระบบการจ้างงานที่ไม่ดีอาจทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นถึง 30% การเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถจ้างงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

Retain – การรักษาบุคลากรในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณต้องสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาไม่ว่าจะเป็น รางวัลตอบแทน, วัฒนธรรมองค์กรที่ดี, การพัฒนาผู้สืบทอด

Train – การให้การอบรมเป็นสิ่งที่หลายครั้งถูกมองข้ามไป การเรียนรู้และพัฒนาถึงเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของบุคลากร อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทั้งในเรื่องของการจ้างงานและการรักษาบุคลากร รวมถึงยังช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาขึ้นด้วย

การนำกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรไปใช้

1. ระบุหรือกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ – การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

2. ค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ – คัดเลือกบุคลากรหรือตำแหน่งงานที่จะมาสนับสนุนให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย

3. วิเคราะห์ถึงอุปสรรคต่อบุคลากร - เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ คุณสามารถใช้แบบประเมินพฤติกรรม, แบบสำรวจการมีส่วนของพนักงาน หรือ Team Discovery

4. ตัดสินใจเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับสิ่งใด – เรียงลำดับความสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร คุณไม่สามารถทำทุกเรื่องพร้อมกันได้ในคราวเดียว

5. สร้างแผนในการทำงาน – เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างแผนการทำงาน คุณอาจใช้แนวคิดแบบ SMART เพื่อช่วยในการวางแผนได้

Specific – กำหนด Who, What, When, Where, and Why ว่าต้องการพัฒนาส่วนใด

Measurable - ต้องสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

Achievable – ปรึกษากับภาคส่วนต่างๆ ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นได้มากน้อยแค่ไหน

Relevant - แต่ละแผนงานควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

Timely – แผนงานต่างๆควรมีวันที่เจาะจงซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงใด

6. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง – การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน, ผู้บริหาร จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดแผนงานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

7. นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน – ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีสิทธิภาพมากขึ้น เช่น PI Talent Optimization ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการบุคลากรตั้งแต่การเริ่มจ้างงานจนถึงวันเกษียณ

Cr. The Predictive Index


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page