top of page
Search

ย่อให้สั้นกระชับและเข้าใจง่ายรู้ตัวตน รู้จริต คน 17 ประเภท 4 กลุ่ม

ย่อให้สั้นกระชับและเข้าใจง่าย

รู้ตัวตน รู้จริต คน 17 ประเภท 4 กลุ่ม

คุณเป็นแบบใหนและกลุ่มใด

PI บอกได้ภายในเวลา ไม่เกิน6นาที ครบจน งง...


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page