top of page
Search

บทสรุปของธรรมชาติของคน4 กลุ่ม และรู้แล้วทำอะไรได้ ไปต่อได้อย่างไร?

บทสรุปของธรรมชาติของคน4 กลุ่ม และรู้แล้วทำอะไรได้ ไปต่อได้อย่างไร?

กลุ่ม1 นักวิเคราะห์ ผู้กำหนดและเน้นเป้าหมาย กลุ่ม2 นักสังคม ผุ้มีการสื่อสารยอดเยี่ยม กลุ่ม3 นักวางแผนปฏิบัติ ผู้ลงมือทำให้เกิดผล กลุ่ม4 นักท้าทาย ผู้รู้ลึกซึ้งเรื่องเฉพาะเจาะลึก


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page