top of page
Search

ความสุขในการทำงานของพนักงาน = ผลงานที่ดีและจับต้องใด้ขององค์กร💝ความใสใจในรายละเอียดโดยมุ่งเน้นการจุดประกายให้พนักงานขององค์กร ให้มีความสุขเริ่มต้นจากการรู้ตัวตนที้แท้จริง

ความสุขในการทำงานของพนักงาน

=

ผลงานที่ดีและจับต้องใด้ขององค์กร

💝ความใสใจในรายละเอียดโดยมุ่งเน้นการจุดประกายให้พนักงานขององค์กร ให้มีความสุขเริ่มต้นจากการรู้ตัวตนที้แท้จริง ต่อยอดด้วยวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลเลิศทางธุรกิจแบบองค์รวม🎖️

#จุดประกายในการทำงาน #จุดประกาย #ความสุขกับการทำงาน #รู้แรงขับเคลื่อนธรรมชาติ #talentcodex #organizationsolution #ทาเลนท์โคเด็กซ์8 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page